Na co vše se dotace vztahuje?

[widgets_on_pages id=1]O dotaci mohou zažádat majitelé objektů k bydlení (rodinné a bytové domy), což jsou fyzické osoby a právnické osoby, které vlastní rodinné a bytové domy, bytová družstva a společenství vlastníků jednotek. Dále mohou o příspěvek z fondu Nové Zelné úsporám žádat majitelé objektů veřejných služeb: sociální a vzdělávací sféra – školy, školky, nemocnice, domovy s pečovatelskou službou, domovy pro seniory, léčebny dlouhodobě nemocných, dětské domovy, kulturní domy, sportovní a multifunkční zařízení atd; obce a města, příspěvkové organizace a organizační složky obcí a měst, svazky obcí, příspěvkové organizace a organizační složky krajů, kraje, Česká republika – prostřednictvím organizačních složek státu, příspěvkové organizace – stát, veřejné a státní vysoké školy, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty, občanská sdružení, církve a náboženské společnosti, obecné prospěšné společnosti.

V programu budou podporována komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti budov, spočívající v realizace opatření ke zlepšení tepelných vlastností obálky budov – izolace stěn, výměna oken, izolace střech a sklepů apod.. Dále pak instalace řízeného větrání s rekuperací tepla, instalace nového efektivního zdroje vytápění, regulace otopné soustavy (např. termostatické hlavice, inteligentní systémy měření a regulace).

Nastavení přímé podpory je stanoveno jako pevná dotace na m2 každého jednotlivého provedeného opatření na zateplení obvodových stěn, zateplení stropu/ podlahy/ stěny k nevytápěnému prostoru, zateplení střechy, výměna výplní otvorů. Výše jednotkové dotace na m2 každého opatření odpovídá procentnímu podílu z normovaných způsobilých nákladů na realizaci opatření, a to v několika hladinách, dle dosaženého stupně energetické náročnosti budovy, viz sekce Proč zateplovat.